Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου του Υπ.Παιδείας για την ΤΕΕΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
του  Κοτσιφάκη Θέμη,
εκπαιδευτικού της ΤΕΕ και Γ.Γ. της ΟΛΜΕ

Σούμπητη την αγορά εργασίας μέσα στο σχολείο βάζει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το Τεχνολογικό Λύκειο, που δημοσιοποιήθηκε μέσω ιστοσελίδων στο διαδίκτυο αυτές τις ημέρες.
Όπως αναφέρεται στο σχέδιο αυτό (άρθρο 14) η θεσμοθέτηση τομέων και ειδικοτήτων θα γίνεται μετά από εισήγηση από  το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, στο οποίο συμμετέχουν οι εργοδοτικές και εργατικές τριτοβάθμιες οργανώσεις ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΒΕΑ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κ.λπ., χωρίς συμμετοχή βεβαίως των εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η έγκριση για τη λειτουργία Τομέων και Ειδικοτήτων σε κάθε τεχνολογικό λύκειο θα γίνεται από το ΥΠΔΒΜΘ, μετά από εισήγηση σε αυτό της περιφερειακής επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3879/2010, που διευρύνεται σε «Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Στην Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με το ν. 3879/10, «συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτι­κών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας, εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και εκπρόσωπος των Κ.Π.Α. της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.». Για τη σύνταξη της εισήγησής της δε «η περιφερειακή επιτροπή επαγγελματικής κατάρτισης συνεκτιμά τις ανάγκες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης που μπορούν να προσφέρουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικείας Περιφέρειας».


«Κάν’το μόνος σου»
Μνημείο όμως ιδιωτικοποίησης, παράδοσης του σχολείου στη λογική της αγοράς και εγκατάλειψης της χρηματοδότησής του από το κράτος είναι το άρθρο 10 με τίτλο «Προγραμματικές συμβάσεις και συμβάσεις συνεργασίας». Αντιγράφουμε από το άρθρο:
«1. Το Δημόσιο μπορεί, με αποκλειστικό σκοπό την πληρέστερη παροχή τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης και τον εμπλουτισμό των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των μαθητών των τεχνολογικών λυκείων, περιλαμβανομένων και των μαθητών των τμημάτων εξειδίκευσης, να συνάπτει:
α) προγραμματικές συμβάσεις με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται, κυρίως, από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν, ως τρίτοι συμβαλλόμενοι, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή
β) συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. 
Αρμόδιος για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων είναι ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
2. Οι συμβάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα:
α) την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών σε χώρους εργασίας,
β) την πραγματοποίηση, με τη συμμετοχή των μαθητών, μικρής κλίμακας προγραμμάτων τεχνολογικών εφαρμογών, 
γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων, σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου τους και
δ) τη συμπαραγωγή προϊόντων ή την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, σε μικρή κλίμακα, με τη συμμετοχή των μαθητών».
Και το κερασάκι στην τούρτα έρχεται με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου:
«Στις συμβάσεις με αντικείμενο την συμπαραγωγή προϊόντων ή την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών προσδιορίζονται με σαφήνεια τα οφέλη της σχολικής μονάδας που μετέχει στη σύμβαση. Τα έσοδα από την εκτέλεση της σύμβασης αποτελούν οικονομικό πόρο της οικείας σχολικής επιτροπής, η οποία τα διαθέτει, κατά προτεραιότητα, για την κάλυψη τυχόν αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό του τεχνολογικού λυκείου ή του Σ.Ε.Κ. του οποίου οι μαθητές συμμετείχαν στην εκτέλεση της σύμβασης»!!
Τι άλλο από εγκατάλειψη της χρηματοδότησης των ΣΕΚ και των τεχνολογικών λυεκίων υπονοεί το Υπουργείο εδώ; Είναι σαν να λέει ουσιαστικά σε γονείς και μαθητές και εκπαιδευτικούς πως «το κράτος με τις ελάχιστες δαπάνες που διαθέτει δεν μπορεί να λειτουργήσει το σχολείο σου. Αν μπορείς, δούλεψε και κάν΄το μόνος σου»!

ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΕΕ
Πέντε δεκαετίες μετά τη διατύπωση του αιτήματος να ενταχθούν όλες οι σχολές που προσφέρουν τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας, συνεχίζεται και διευρύνεται η πολιτική της πολυδιάσπασής της. Το Υπουργείο Παιδείας ξαναφήνει έξω από την ευθύνη του τις διάφορες επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ) που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπουργείων. Βελτιώνει, βέβαια, λίγο την πρωτοφανή αρχική του πρόταση, που προέβλεπε τη λειτουργία Λυκείων και στα άλλα Υπουργεία, αλλά ουσιαστικά ξεκινώντας τις ΕΠΑΣ μετά το Γυμνάσιο και όχι μετά την Α΄ Λυκείου, όπως ισχύει σήμερα, και δίνοντάς τους τη δυνατότητα τριετών σπουδών με επαγγελματικά δικαιώματα ίδια με αυτά των αποφοίτων του λυκείου, ουσιαστικά στέλνει ένα μεγάλο αριθμό μαθητικού δυναμικού στην πρόωρη μεταγυμνασιακή κατάρτιση.
Να σημειώσουμε δε πως το Υπουργείο Παιδείας «κλείνει το μάτι» στα άλλα Υπουργεία για να δημιουργούν μιας μορφής «λύκεια» θεσμοθετώντας τη δυνατότητα στα προγράμματα των ΕΠΑΣ να εντάσσονται μαθήματα γενικής παιδείας μέχρι  το 70 % των αντίστοιχων μαθημάτων του τεχνολογικού λυκείου. Επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση με νομοσχέδιο, που βρίσκεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, προχωρά στην ίδρυση Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου. Άρα δεν έχει παραιτηθεί από τον αρχικό σχεδιασμό της για τεχνολογικά λύκειο σε όλα τα υπουργεία. Η απόλυτη παραφροσύνη….

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Για ένα περίεργο (;) λόγο στο σχέδιο νόμου τα επαγγελματικά επίπεδα προσόντων που χορηγούνται στους αποφοίτους αναφέρονται στο προηγούμενο καθεστώς του ν.2009/92, που όμως έχει αλλάξει με την οδηγία 36/2005 της Ε.Ε., η οποία ενσωματώθηκε και στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ  38 (ΦΕΚ 78/25-5-10). Έτσι, πλέον, με το αρ. 11 του ΠΔ αυτού, για να λάβει κάποιος το επίπεδο (γ) επαγγελματικών προσόντων, και όχι το «3», που καταργήθηκε, απαιτείται  «δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς είτε εκπαίδευση µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναµης διάρκειας υπό καθεστώς µερικής παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, µεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθµιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναµης σχολικής εκπαίδευσης στο δεύτερο δευτεροβάθµιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχοµένως απαιτούµενη επιπλέον αυτού του κύκλου µεταδευτεροβάθµιων σπουδών επαγγελµατική κατάρτιση». Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορούν να λάβουν το επίπεδο (γ) οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ σε καμιά περίπτωση, παρά μόνο οι  απόφοιτοι των τεχνολογικών λυκείων που αποφοιτούν από τα μεταλυκειακά τμήματα εξειδίκευσης.
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η θεσμοθέτηση του έτους ειδίκευσης υπονομεύεται. Παρά το γεγονός ότι θα δημιουργηθούν «τμήματα μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εξειδίκευσης» οι απόφοιτοί τους δεν θα έχουν κανένα κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα και το πτυχίο τους υποβαθμίζεται σε βεβαίωση παρακολούθησης. Ουσιαστικά θα είναι πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα (;) με εξετάσεις πιστοποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), έξω δηλ. τελείως από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Καταργείται ουσιαστικά η ρύθμιση του προηγούμενου νόμου για ανώτατο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα, όπως ίσχυε, και παραπέμπεται σε Υ.Α. (άρθρο 14, παρ. 4ιγ). Ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο, με τις προβλεπόμενες και διακηρυγμένες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων που θα ακολουθήσουν τη νομοθετική αλλαγή στην ΤΕΕ, γνωρίζουμε καλά πως ο στόχος τους είναι να μειώσουν το κόστος με όλα τα μέσα.
Η απαίτηση για 18 μαθητές (και στις δυσπρόσιτες 10) ως κατώτερο όριο για να δημιουργηθεί τμήμα Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου ουσιαστικά καθιστά ανέφικτη τη δημιουργία του σχεδόν σε όλη τη χώρα  (άρθρο 3, παρ 7).
Επιμένει το Υπουργείο στη θεσμοθέτηση της μαθητείας μέσα στα έτη του Λυκείου, για να  προσφέρει φτηνό εργατικό δυναμικό στους εργοδότες. Διαφορετικό πράγμα, βέβαια, είναι οι θεσμοθετημένες επισκέψεις των μαθητών με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους σε εργασιακούς χώρους, που, ειδικά σε ορισμένες ειδικότητες, είναι αναγκαίες και διαφορετικό πράγμα είναι η μετατροπή του Λυκείου σε ένα εξειδικευμένο κέντρο φτηνής και ευέλικτης κατάρτισης.
Τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ουσιαστικά υπονομεύονται, μια και εντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECVET). Με αυτό το σύστημα θα μπορεί κάποιος, χωρίς να είναι πτυχιούχος του Τεχνολογικού Λυκείου και του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, να αποκτά επαγγελματικά δικαιώματα λαμβάνοντας «πιστωτικές μονάδες» από τον υπολογισμό ποικίλων σεμιναρίων, εργασιακής εμπειρίας, πιστοποίησης δεξιοτήτων κ.λπ. Έτσι, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων βρίσκεται ξανά στον αέρα, μια και συνδέεται η ΤΕΕ με το νόμο της διά βίου μάθησης, που ουσιαστικά προβλέπει την αποδόμηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων.
Τα αναλυτικά προγράμματα των Τεχνολογικών Λυκείων διαμορφώνονται και αυτά σύμφωνα με το σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECVET) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στον οποίο πάλι συμμετέχουν οι εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, δηλαδή με όρους αγοράς εργασίας και όχι από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικό) με εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς όρους.
Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν ανήκει στους βασικούς στόχους του Τεχνολογικού Λυκείου. Η δυνατότητα πρόσβασης περιορίζεται ξανά, αφού οι υποψήφιοι θα μπορούν να εισάγονται μόνο σε τμήματα «αντίστοιχα ή συναφή του τομέα ή της ειδικότητάς τους». Στενεύει με αυτό τον τρόπο το σχέδιο νόμου τον ορίζοντα επιλογών των μαθητών και ανατρέπει στην πράξη αυτό που ισχυρίζεται το Υπουργείο, ότι δηλαδή το «απολυτήριο του Τεχνολογικού είναι ισότιμο με του Γενικού Λυκείου». Αυτή η ρύθμιση, που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, οδήγησε στην πράξη στη μείωση των θέσεων που δίνονταν στους αποφοίτους της ΤΕΕ.
Τέλος, ας σημειώσουμε πως εξαγγέλλεται μια ακόμη μεταρρύθμιση στην ΤΕΕ
 (α) χωρίς να έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο τρόπος  εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών προϋποθέσεων για να στηριχθούν οι αλλαγές αυτές,
(β) χωρίς το σχεδιασμό και την παραγωγή νέων βιβλίων, γεγονός που θα οδηγήσει στην παράλογη κατάσταση να χρησιμοποιούνται ακόμα βιβλία από τα πρώην ΤΕΕ και
(γ) χωρίς κανένα προγραμματισμό για τη βελτίωση της κτιριακής, της εργαστηριακής και γενικότερα της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων της ΤΕΕ.
Η υποχρημαδότηση της εκπαίδευσης, που συνεχίζεται και βαθαίνει με την ασκούμενη «μνημονιακή» πολιτική της κυβέρνησης, μας κάνει δύσπιστους για την ειλικρίνεια των προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΔΒΘ. Ας μην γελιόμαστε, χωρίς αύξηση της χρηματοδότησης δεν είναι δυνατόν να αναβαθμιστεί το, σημαντικά ακριβότερο, τεχνικό σχολείο.
Επιμένουμε στην αναγκαιότητα της ουσιαστικής αλλαγής στην ΤΕΕ και την υιοθέτηση από την κυβέρνηση των προτάσεων που έχει διαμορφώσει η ΟΛΜΕ μέσα από τις ανοικτές και μαζικές διαδικασίες εδώ και αρκετά χρόνια.


Υ.Γ. Δεν κατάλαβα για ποιο θετικό νομοσχέδιο πανηγυρίζει η ΠΑΣΚ καθηγητών και εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας να προχωρήσει και αυτή η «πολύ καλή» μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας την «πλειοψηφία της ΟΛΜΕ». Φαίνεται να ξεχνάει η ΠΑΣΚ πως αυτές οι αποφάσεις και θέσεις της ΟΛΜΕ είναι αποφάσεις του κλάδου των τελευταίων ΓΣ προέδρων των ΕΛΜΕ. Κρίμα που, παρά τα όσα τραγικά έχουν συμβεί από την πολιτική που ασκείται τα μνημονιακά χρόνια, κάποιοι (και εν προκειμένω η ηγετική ομάδα της ΠΑΣΚ) παραμένουν προσκολλημένοι στον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Αυτό γνωρίζουν, άλλωστε, αυτό κάνουν. Μόνο που πολλές φορές γίνονται και «βασιλικότεροι του βασιλέως». Έστι και στην περίπτωση της ΤΕΕ, για να δείξουν πως κάτι σημαντικό γίνεται, εφεύραν στην ανακοίνωσή τους και το «επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4» που δεν υφίσταται (ούτε το ν/σχ το αναφέρει) και το απονέμουν οι ίδιοι στους αποφοίτους των μεταλυκειακών τμημάτων του τεχνολογικού λυκείου. Εύγε !! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου